Năm mới, chính sách cũ: Duy trì đường dẫn lãi suất – Ngân hàng trung ương

Những người đưa ra dự đoán dựa trên năm mới, các chính sách cũ về giảm quỹ trong dự trữ của Ngân hàng Trung ương đã thực sự được chứng minh là sai trong dự báo của họ. Điều này là do Ngân hàng đã trì hoãn việc giảm dự trữ như dự kiến ​​ban đầu. Ngân sách đã kết hợp nhiều biện pháp để đối phó với tình trạng của nền kinh tế mà chưa có lợi ích kinh tế nào được trải nghiệm.

Trên thực tế, ngân sách thậm chí không đề cập đến các vấn đề lạm phát, vốn đã tăng lên trong khi triển vọng kinh tế chung đang trở nên tồi tệ hơn. Do đó, cần phải tăng dự trữ hoặc thậm chí hủy bỏ chúng, nếu nền kinh tế dự kiến ​​sẽ không có bất kỳ lợi ích kinh tế tích cực nào.

Điều này là do vị trí tài chính có vẻ không thuận lợi như lẽ ra nếu nó dựa trên các yếu tố bên ngoài của Thế giới. Cụ thể hơn về vấn đề lãi suất, nó không phải là cách để trao các quyết định chính sách trong tương lai cho Ngân hàng Trung ương.

Thay vào đó, tốt hơn là duy trì đường dẫn lãi suất trong Thị trường Ngân hàng. Trong thực tế, nhận thức là các ngân hàng đã cho vay để tăng trưởng.

Trong nền kinh tế chính trị của Ngân hàng Trung ương, chính xác hơn là xem xét tất cả các chính sách tiền tệ có sẵn theo đó nên chọn một trong ba chính sách (chính sách lãi suất thấp, chính sách lãi suất dài hạn hoặc chính sách lạm phát) và duy trì nó trong dài hạn Trong trường hợp Ngân hàng Trung ương không chọn một trong ba, việc cho vay đối với tăng trưởng đã được đảm bảo.

Mặt khác, Ngân hàng Trung ương sẽ thành công trong việc giảm các khoản tiền trong dự trữ, nhưng sự tham gia của các ngân hàng không được đảm bảo, và các ngân hàng sẽ kết thúc cho vay để tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương đã hoãn lại trong Nguyên tắc chính sách tiền tệ cho năm 2020.

Trên thực tế, đã đến lúc thay thế hệ thống lập chỉ mục bằng một kế hoạch trong đó Ngân hàng Trung ương có thể thay đổi các quỹ trong dự trữ theo tiến trình của nền kinh tế. Các ngân hàng sẽ có lợi thế ở chỗ họ sẽ được giảm bớt gánh nặng của dự trữ bổ sung đối với các khoản nợ của họ.

Chính sách lạm phát, cùng với chính sách lãi suất, được Ngân hàng Trung ương đặt ra theo hướng tạo ra các giá trị tiền tệ ổn định. Tuy nhiên, do chính sách tiền tệ không được áp dụng cho các ngân hàng về việc áp dụng chính sách tiền tệ cho Ngân hàng Trung ương, nên các ngân hàng sẽ mất lợi thế ở chỗ họ sẽ được phép vay từ thị trường tiền tệ.

Điều này sẽ chỉ xảy ra khi những thay đổi trước đó được áp dụng cho Ngân hàng Trung ương, nhưng họ vẫn sẽ giữ quyền hạn để thiết lập lãi suất theo tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng của nền kinh tế. Trách nhiệm cho những vấn đề này sẽ thuộc về Ngân hàng Trung ương, nhưng các ngân hàng sẽ không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào đối với việc quản lý và ra quyết định của họ.

Theo hướng dẫn chính sách tiền tệ trong Ngân sách, Ngân hàng Trung ương sẽ có thể chọn mức lãi suất, số tiền dự trữ trung tâm được phân bổ cho Tài khoản tiền gửi dự trữ, cổ tức về lạm phát hoặc giảm lãi suất. Nói cách khác, Ngân hàng Trung ương sẽ không thể đưa ra bất kỳ thay đổi chính sách hoặc lạm phát nào trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, nó sẽ có thể áp dụng chính sách tài khóa, điều này cũng có quyền thay đổi lãi suất đối với chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Hơn nữa, nó sẽ có thể duy trì chính sách về chính sách tiền tệ cho tương lai.